Zpět na hlavní stránku


ZÁPIS Z  2.VALNÉ HROMADY

Praha 23.6.2007

1)       Úvodní přivítání

2)       Schválení řídícího schůze

3)       Schválení programu

4)       Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

5)       Schválení volebního řádu

o        fyzická osoba má jeden hlas

o        fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce

o        volba probíhá hlasováním přítomných členů - prostá většina přítomných účastníků

o        stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady

6)       Volba mandátové, volební a návrhové komise fakultativní

o        mandátová

o        volební

o        návrhová komise

7)       Zpráva předsedy

8)       Zpráva o hospodaření

9)       Projekt Moje ambulance

10)   Program vzdělávacích seminářů na ekonomická témata a management ordinací

11)   Volba revizní komise

a)       diskuze k ustanovení revizní komise,

-          návrh: neustavovat RK – neboť jsme relativně drobné sdružení

-          návrh: zvolit jednoho revizora – návrh schválen

12)   Volba předsedy, výkonné rady

o        výkonná rada by měla mít nejméně 5 členů při zachování lichého počtu

o        výkonná rada zachovat pětičlennou – návrh schválen

·         na předsedu navržen Dr.Lindovský – návrh schválen

·         výkonná rada, volba tajným hlasováním. Zvoleni: Dr.Svobodová, Dr.Melezínek, Dr.Kotroušová, Dr.Kolačný

13)   Prezentace PRAKTIK.CZ na koordinační schůzce ČLK dne 26.6.2007

·         Z široké diskuze byly sestaveny teze, ze kterých bude vycházet MUDr.Lindovský při sestavení projevu za PRAKTIK.CZ. Ten přednese koordinační schůzce. Sestavený projev bude připomínkován členy PRAKTIK.CZ elektronickou poštou – navrženo a schváleno.

14)   Manifest PRAKTIK.CZ

·         Manifest bude formulován a navržen na schůzi PRAKTIK.CZ po Milovech.

·         Příští koordinační schůzka PRAKTIK.CZ proběhne v sobotu 1.9.2007.

·         Schůze po Milovech 14. nebo 15.9.2007, termín bude upřesněn později dle akt situace – návrh schválen

15)   Diskuze o bodech 13 a 14

16)   Diskuse nad budoucím směřováním a profilací OS PRAKTIK.CZ

17)   Schválení textu zápisu

18)   Schválení návrhu usnesení

Zpět na hlavní stránku