Zpět na hlavní stránku


Proč bylo založeno SLP ČR a jaké jsou výsledky dosavadního působení?


U vzniku Sdružení jsem nebyl. Dovoluji si tedy vyvozovat ze Stanov. Jaké byly a jsou hlavní myšlenky a program, který zakladatelé považovali za nosná témata, že je vtiskli do stanov Sdružení? Poznámky jsou vepsány do textu, omlouvám se za délku, čtěte pozorně a pomalu.

Článek II.
Poslání a úkoly
1. Posláním Sdružení je sdružovat praktické lékaře za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů. Výsledek: existenčně, personálně a fyzicky zdevastovaná skupina individuí, kteří nejsou schopni orientovat se ani v základních pravidlech hry.
2. Sdružení usiluje zejména o:
a) vytváření podmínek pro výkon svobodného povolání praktického lékaře. Výsledek: odborná likvidace, zužování kompetencí, zvyšování závislosti na „odborných“ lékařích.
b) stanovení zásad smluvních vztahů mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, prosazování ekonomických zájmů praktických lékařů a řešení sporů. Výsledek: nečitelné paskvily, které dobrovolně podepisujeme za svoje podniky jako „smlouvy“ a ve kterých stvrzujeme ochotu nechat se masochisticky ekonomicky likvidovat
c) zvyšování odborné a etické úrovně praktických lékařů Výsledek: k čemu zvyšovat odbornost, když to přináší zvýšení nákladů zdravotním pojišťovnám a tím riziko regulací praktického lékaře? Etika? Poté, jaké chování jsme zažili při jednání s vedením SPL, si nejsem jist, že jde o její zvýšení.
d) prosazování účasti zástupců praktických lékařů na všech stupních řízení zdravotnictví, při jednáních týkajících se koncepce a zajištění primární péče v ČR. Výsledek: pozitivní mě nenapadá, možná jsem zatím na nejnižší úrovni a snad nás vrátný nevyhodí úplně…
3. Sdružení je jako zástupce smluvních zdravotnických zařízení svých členů zplnomocněno k jejich zastupování na:
a) dohodovacích řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů Výsledek: nucené práce. Jsme zaměstnanci pojišťoven nebo přímo státu?
b) výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších úprav Výsledek: dělat stafáž hry na demokracii? Proč, když je zákon tak prokorupční?
c) smírčích řízeních mezi praktickými lékaři a zdravotními pojišťovnami Výsledek: kolik lékařů bylo poškozeno postupem zdravotních pojišťoven a kolik smírčích řízení bylo vedeno?
d) dalších jednáních, které souvisejí s profesní činností praktických lékařů. Tím jsou myšlena jaká jednání? S farmaceutickými firmami, dodavateli technologií, komerčními pojišťovnami? Výsledek: propiska od farma firmy, někdy i bloček v hodnotě 20 Kč a marketingové materiály o produktu v hodnotě 200 Kč. Cena EKG trojnásobně převyšuje cenu technologicky podobného elektropřístroje jen proto, že jde o medicínu. Citace z dopisu komerční pojišťovny: „za výpis zdravotních údajů našeho klienta jste oprávněn si účtovat 150 Kč“…
4. Sdružení se spolupodílí na přípravě a realizaci koncepce kontinuálního vzdělávání členů a postgraduálního vzdělávání, včetně s tím souvisejícího výběru akreditovaných pracovišť a jejich financování. Výsledek: v posledních třech letech atestoval v oboru jediný kolega, sedmdesát pět lékařů je v přípravě. Kolik kolegů ročně umírá či z jiných důvodů opouští svoje pacienty.
5. Sdružení se spolupodílí na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči. Výsledek: jaká je jejich závaznost? Jak je možné ty předložené realizovat při současném zdravotně pojistném plánu ZP, aniž by hrozily finanční sankce?
6. Sdružení zastupuje své členy ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím na území České republiky i v cizině. Výsledek: již z výše uvedeného plyne, že nic moc…
7. Sdružení spolupracuje zejména s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ministerstvem zdravotnictví ČR, ministerstvem financí ČR, civilně správním úsekem ministerstva vnitra ČR a ministerstvem pro regionální rozvoj ČR. Výsledek: někdy je tato spolupráce snad až moc proti smyslu předchozích cílů.
8. Sdružení při plnění úkolů též úzce spolupracuje zejména s odbornou společností všeobecného lékařství a dalšími orgány České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále s Českou lékařskou komorou, lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi na území ČR i zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi. Výsledek: s Komorou se programově nemluví, přestože jí ročně každý praktik povinně odvede vysoký členský příspěvek
9. Sdružení vydává odborný časopis Bulletin praktických lékařů a informační časopis Appel. Výsledek: odborná problematika je jistě zajímavé čtení.
10. Sdružení vyvíjí vlastní hospodářskou činnost. Výsledek: ani z toho není žádné přilepšení pro členy, kteří by tak mohli sanovat ztráty způsobené z výše komentované činnosti.

Jistě to není tak černobílé, jak glosuji. Současné vedení se zasloužilo o mnohá pozitiva a úspěchy, které praktičtí lékaři dosáhli. Možná si vzpomenu do zítřka, která to jsou?

Na    www.praktikcz.eu    jsou teze programu, který si přejeme realizovat v rámci SPL. Víme, jak dosáhnout toho, aby byl praktický lékař považován za specialistu svého oboru. Víme jak dosáhnout obvyklého postavení lékaře primární péče, jak ho známe od kolegů z EU... Brzy se to dozvíte i Vy.

 

Pavel Lindovský, Praktik.cz

Zpět na hlavní stránku