Informace k podání ústavní stížnosti

Zpět na hlavní stránku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás v době, kdy převážná většina z nás zvažuje, zda podepsat navržené dodatky smluv se zdravotnímu pojišťovnami na rok 2007. Protože jsem si vědomi toho, že podpisem těchto dodatků se zřejmě dostaneme do ekonomicky naprosto neudržitelného postavení, dovolte, abychom Vás seznámili s návrhem řešení tohoto problému.

Musíme však úvodem připomenout základní právní normy, z nichž je nutno vycházet:

I.    Zákon č.20/1966 Sb., § 11: zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí , fyzických a právnických osob, bez přímé úhrady na základě všeobecného zdravotního pojištění.

II.     Zákon české národní rady 220/1991 Sb.o ČLK, ČSK a České lékárnické komoře § 2, odst.: komory jsou oprávněny stanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů a vydávat osvědčení.

III.    Zákon 48/1997 Sb., § 17, kde v odst. l.-8. je podrobně obsaženo zajištění věcného plnění při poskytování zdravotní péče pojištěncům (kdo = my a pojišťovny a komu = pacientům).
Dle odst.3 tohoto zákona se uzavírá rámcová smlouva , která je výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci svazů ZP, odborných sdružení a MZ.

Dle odst. 5 tohoto zákona se seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami sestavuje se zástupci VZP a ostatních ZP, zástupci profesních sdružení, profesních organizací zřízených zákonem, odborných vědeckých společností, zájmových sdružení pojištěnců.

Dle odst.6 téhož zákona se hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté zdravotní péče dohodnou na následující kalendářní rok.

IV. Vyhl.č.619/2006 Sb., §17, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše  úhrad  zdravotní

péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdrav. pojištění pro rok 2007. Dle §4 této vyhl. se stanoví  KKVP, KKVP s dorovnáním kapitace nebo dle seznamu výkonu s odkazem na přílohu č.2./ věkové skupiny a jejich indexy/.

Po konzultaci s právníky víme, že v roce 1999 bylo rozhodnutím Ústavního soudu ČR (PLUS 24/99) ustanovení § 17 odst.5 zákona č 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dnem 31.12.2000 zrušeno.

V odůvodnění rozhodnutí pléna Ústavního soudu je, mimo jiné, uvedeno, že rozhodnutí vlády dle §17 odst.5 zákona č.48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nutno považovat za nahrazení projevů vůle smluvních stran aktem státního orgánu. Podle  ústavního soudu musí státní regulace, a to vycházejíc ze zohlednění důležitých faktorů /výše vybraného pojistného, výše nákladů při poskytování zdravotní péče atd./ zohlednit při stanovení ceny  i možnost tvorby zisku. Důsledkem absence této maximy při regulaci cen se může stát, že dojde ke znemožnění určité oblasti podnikatelské aktivity a vytvoření státního monopolu, tj. dotčení podstaty a smyslu základního práva plynoucího z čl.26 Listiny základních práv a svobod.
Znění Ústavním soudem zrušeného ustanovení § 17 odst.5 zákona o veřejném zdravotním pojištění sice bylo později nahrazeno zněním jiným, které je však nadále v rozporu s Listinou práv a svobod, jak o něm rozhodl Ústavní soud.

Shora uvedené tedy znamená:

Stát po nás zákony, vyhláškami a normami požaduje plnění a zodpovědnost fyzických a právních osob = podnikatelů, ale na druhé straně nás protiprávně reguluje ,bez možnosti rozhodování  o cenách, (regulace jsou možné dle zákona o cenách č.526/1990 Sb.).

Hlavní otázka:        jsme podnikatelé?

                                  jsme zaměstnanci státu?

K dosažení změny stávajícího stavu existuje v současné době jediné možné řešení, které musí být učiněno následujícími kroky:

1.   podat hromadnou (společnou) žalobu o neplatnosti smluv s VZP pro její rozpor s vyhl. č. 619/2006 Sb.

2.   podat návrh respektive zajistit jeho podání u Ústavního soudu proti zákonu.č.48/1997 Sb. (senátoři, poslanci)

3.   k tomu je třeba zjistit z našich zdrojů a podkladů ekonomické ukazatele o zvyšování nákladovosti chodu ordinací a snižování obratů (viz argumentace ÚS ve věci PLUS 24/99)

4.   od nás všech získat zmocnění k žalobám a to v případě postupu dle bodu l.

5.   je nezbytné otevřít jednání s politiky a pokusit se vytvořit jednotnou platformu i s odbornými lékaři.

Pokud souhlasíte s naším navrhovaným řešením zákonnou cestou, kontaktujte nás !!!


    


Zpět na hlavní stránku