Zpět na hlavní stránku

Informace pro Výbor Společnosti všeobecného lékařství JEP

Situace v ordinacích primární péče.

Ordinace lékařů primární péče, tj. všech praktických lékařů poskytly v roce 2005 celkem 92 mil. ošetření. Pracoviště lékařů specialistů provedla 64 mil. ošetření/vyšetření. U praktických lékařů pro dospělé bylo v roce 2005 registrováno více než 8 milionů pacientů a bylo provedeno přibližně 50 mil. ošetření/vyšetření. Jeden občan navštívil svého praktického lékaře v průměru šestkrát za rok.

Náklady ZP na zdravotní péči dosáhly v roce 2005 cca 163 930 mil. Kč. Ústavní péče jako největší položka spotřebovala 46,69 % celkových nákladů na zdravotní péči, což je v hodnotovém vyjádření zhruba 76 542 mld. Kč. Z toho největší část, cca 68 125 mil. Kč, připadla na nemocnice (41,56 % celkových nákladů). Na segment ambulantní péče bylo v roce 2005 vynaloženo téměř 37 860 mil. Kč a podíl ambulantní péče na celkových nákladech na zdravotní péči představoval 23,10 %. V tom na ambulantní péči lékařů stomatologů připadá 5,25 %, na péči praktických lékařů 4,64 % a na ambulantní péči lékařů specialistů včetně gynekologů připadá 7,05 % celkových nákladů na zdravotní péči. Podíl nákladů na léky na recept tvořil 22,68 %, což je v hodnotovém vyjádření 37 181 mil. Kč. Náklady na zdravotnické prostředky na poukaz činily 4 536 mil. Kč, což je 2,77 %.

Kompletní ambulantní péče spotřebovala méně prostředků než léky na Rp. a PTZ !!!

Stále větší skupina lékařů není ochotna převzít zodpovědnost za politické a ekonomické chyby, kterých se politici léta dopouštějí. Nejsou ochotni účastnit se poškozování práv občanů, pacientů, které je reálným výsledkem posledních let chaosu ve zdravotnictví. Pacient není rukojmím lékaře, jak se nám všem v dřívějších krizových momentech snažila namluvit pravicová i levicová politická reprezentace, ale je to naopak lékař, který je rukojmím politiků a zdravotních pojišťoven, kteří pacientům slibují vzdušné zámky.

Primární péče všude v civilizovaných zemích zaujímá přední místo v jejich zdravotním systému. V ČR naopak dochází trvale k její systematické likvidaci.

Lékaři sdružení v OS Praktik.cz odmítají nést ekonomickou zodpovědnost za spotřebu zdravotní péče. Odmítají regulace finančních toků ve zdravotnictví, které jdou pouze na vrub poskytovatelů zdravotní péče. Odmítají být nadále pokutováni za péči poskytnutou lege artis.

Praktici dělají 52 procent všech ambulantních výkonů, ze systému zdravotního pojištění ale dostávají 4,64 procenta úhrad.

Proč vzniklo OS Praktik.cz?

Praktik.cz je iniciativa praktických lékařů, kteří nejsou spokojeni s tím, kam míří náš obor. Dlouho jsme diskutovali, tříbili názory a nakonec se shodli na tom, že chceme-li něco změnit, musíme začít říkat naše názory veřejně. Mimo jiné proto, že v médiích zaznívají hlasy našich kolegů z jiných oborů, ale vedení SPL jako by bylo se současným stavem spokojeno. Naše pokusy změnit tento stav izolovaně byly marné, proto jsme založili Praktik.cz. 

Rozkol v SPL?

Ne. Chceme vedení SPL přinutit k vyšší aktivitě. Z našeho pohledu nám vedení připadá jako skupina rutinérů, kteří se ohání předpisy, stanovami, zákony, legislativou, procesními věcmi a zádrhely. Vše s jediným cílem: ospravedlnit před členy SPL, že se sice snaží, ale prostě se to a ono vyjednat nepodařilo. Podle našeho názoru je však v tomto ohledu vedení SPL až příliš neúspěšné. To se musí změnit. A my chceme pomoct změnu uskutečnit.

Praktik.cz požaduje uskutečnění doporučení Světové banky v oblasti zdravotnictví. Plnou úhradu provedených výkonů podle ceníků, které jsou podloženy reálnými náklady. Ukončení administrativních zásahů do kompetencí kvalifikovaných lékařů, kteří nesou za svoje rozhodnutí odbornou a právní zodpovědnost.

Je potřeba, aby politici oznámili občanům, že finanční prostředky určené na primární péči jsou natolik nízké, že neumožňují ani prostou reprodukci oboru, natož rozvoj praxí.

Jak se hodláme angažovat?

Chceme působit jako myšlenkový proud v rámci SPL. Chceme naši profesi zatraktivnit mladým kolegům. Potřebujeme data umožňující analýzy, jaké jsou důvody současné socio-demografické situace mezi praktiky. Potřebujeme finanční analýzy a ekonomické rozbory našich praxí s vyhledáním rezerv. Potřebujeme konfrontovat naši praxi s vybraným evropským standardem.

Jakou převezmeme odpovědnost?

Jsme připraveni jednat se všemi relevantními, kteří mají co říci k problematice primární péče a mají zájem o diskusi. Již nyní jednáme s významnými ekonomy, sociology, právníky, představiteli ČLK, ambulantními specialisty, poslanci a senátory.

Odpovědnost vůči praktickým lékařům má však především tým kolem předsedy MUDr.V.Šmatláka. My nehodláme suplovat jejich práci. My se budeme snažit donutit je ke kvalitativně jiné práci. Jinými slovy, nebudeme jako Praktik.cz

vyjednávat s pojišťovnami. Bylo by to zbytečné. Naším úkolem je tlačit na vedení SPL, aby vedlo jednání mnohem lépe.

Co je již zadáno?

a) Ing.Miroslav Zámečník - nezávislý ekonomický poradce.

Ambulantní lékaři nebyli dosud schopni prokázat ekonomickou sílu a oprávněnost existence. Naši zástupci se dosud neúčastní relevantních jednání a marní čas na „dohodovacích jednáních“, kde se mezi poskytovatele rozdělován objem peněz, který je fakticky pufrem celého systému... Je potřeba prokázat ekonomickou sílu vůči partnerům, kteří se spoluucházejí o finance zdravotního systému. Naše jediná, zato unikátní, výhoda je, že jsme nepostradatelnými a nenahraditelnými pro svoje kompetence, které ve svých důsledcích generují zisk i ostatním hráčům. Je třeba přesvědčit tyto hráče, že jedině spoluprací a nikoliv "vykořisťováním" lékařů bude možné najít zdroje, které si mohou rozdělit jako profit...

b) Prof.Ing.Jiří Petr - Fakulta sociálních věd UK, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Obory primární péče jsou pro studenty, mladé kolegy a lékaře jiných oborů nezajímavé. Populace praktiků má průměrný věk 52.2 let. Je potřeba provést socio-demografickou analýzu, která by odpověděla na otázku, jak a čím motivovat potenciální zájemce o práci lékaře v ordinaci praktického lékaře. Komplexnost problému si vyžádá rozsah diplomové, spíše však doktorské práce.

c) Prof.Ing.Jiří Tvrdoň – Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Dosud se nikdo nezabýval ekonomikou a managementem provozu ambulantní praxe. Naši představitelé i my samotní jednáme amatérsky, intuitivně a v rozsahu našeho vzdělání a pohledu na problematiku. Je potřeba seriózní ekonomická analýza provozu ambulancí praktických lékařů. Nákladové studie musí zpracovat autority. Hlavní úspory v ambulantní sféře jsou v logistice a managementu ordinací.

d) MUDr.Zorjan Jojko - místopředseda SAS.

Síť ambulantních specialistů je znepřehledněna sítí nemocničních ambulancí a podivných ambulantních úvazků nemocničních lékařů. AS si uvědomují důsledky nedostatku praktických lékařů i pro jejich praxe. Mnozí AS již nyní suplují primární péči, jsou často pro pacienty dostupnější než praktici... Je nutné spolupracovat na společných tématech. Vstup do ambulantní sféry, cestou prodeje či dědění praxí, není legislativně upraven. Vlastnictví jednotlivých praxí lékaři poskytovateli, kteří se dobrovolně, na základě ekonomické výhodnosti, sdružují a vytvářejí systém virtuální polikliniky. Aktuálně se objevuje model, kdy je majitelem a provozovatelem sítě ordinací investor, který používá zdravotníky jako výrobní nástroje pro generování zisku. To ohrožuje praktické lékaře i AS.

e) MUDr.Milan Kubek - prezident ČLK.

Komora je stavovskou organizací všech lékařů včetně praktiků. Absolutní většina praktických lékařů platí členské příspěvky na úrovni přednostů a vedoucích lékařů. Máme plné právo na využití servisu Komory. Posledních 7 let však naši zástupci s Komorou nekomunikují na dostatečné a potřebné úrovni. To vede k tomu, že Komora nemá dostatek informací a jasné zadání, v čem je potřeba pomoci. Místo toho se mezi představiteli SPL a Komorou vytváří zbytečná bariéra.

f) JUDr.. Jan Mach – advokát, JUDr.MilanVašíček – advokát, Mgr.David Strupek - advokát.

Právní analýzy a z ní vyplývající aspekty našeho postavení.

Co nabízíme SVL JEP?

Konsultace praktických problémů našich praxí. Ty jsou aktuálně, bohužel, zaměřeny spíše na ekonomické a personální udržení provozu…

Co očekáváme od event. spolupráce se SVL?

Spolupráci v odborných otázkách projektu modelové praxe praktického lékaře. Optimální formou se jeví systém sdružené praxe několika lékařů vč. možného zařazení kompletního spektra primární péče a návaznost na sekundární ambulantní systém - „virtuální poliklinika“.

Zpět na hlavní stránku