České zdravotnictví - relikt socialismu

Zpět na hlavní stránku 

Po Listopadu byl učiněn pokus převést českou společnost z nepřirozených, direktivních podmínek zpět k normálnímu fungování mezilidských vztahů. Byla nastolena společnost opět v kapitalistických vztazích, ale s četnými šrámy na duchu. Nechci dnes zpět připomínat zlatokopecká léta po Listopadu, nechci ani opakovat slova Václava Havla, že naše společnost vytvořila spíše mafiánský  kapitalismus. Pokusili jsme se obnovit přirozené vztahy ve společnosti, ale zůstali jsme poznamenáni lety komunistické éry utvářenou deformitou osobností provádějících tuto transformaci společnosti. Mnohé osobní hříchy se staly normou. A tak slyšíme stesky střední vrstvy, že současná politická elita se k ní chová likvidačně a že v této zemi není možné podnikání bez korupce a protekce.

 

Jen to naše české zdravotnictví zůstalo baštou socialismu uprostřed, byť deformovaných, ale přece jen kapitalistických vztahů. Tento relikt socialismu zachovaly všechny polistopadové vlády s ČSSD i ODS v čele. Jakýkoliv posun k lepšímu mezi subjekty je ve zdravotnictví zabetonován zákony deformujícími naše vztahy. Veškerá moc včetně rozhodování o toku finančních prostředků je totálně centralizovaná na ministerstvu zdravotnictví, všechny funkční články zdravotnictví (pacient, lékař, nemocnice, pojišťovna…) jsou zcela vyřazeny z možnosti ovlivnění systému, jsou jim naprosto odejmuty jakékoliv rozhodovací pravomoci. A tato tvrdě nastavená nesvoboda nese své ovoce v destrukci vzájemných vztahů a naprosté ztrátě odpovědnosti za svoje chování.

 

Dnes již je bez jakýchkoliv pochyb, že náš centralizovaný, direktivní, socialistický model zdravotnictví vede k destrukci základního hojivého media, kterým je vztah důvěry mezi pacientem a jeho ošetřujícím lékařem. Jde o útok na základní hojivý moment naší medicíny, který ve svém důsledku vede k prodražení zdravotní péče, protože funkce vztahu důvěry mezi lékařem a pacientem je nahrazována ohromováním pacienta drahou přístrojovou technikou.

 

Mnohem závažnější z hlediska pacienta je, že náš současný, socialistický model zdravotnictví vede k rychlému snižování dostupnosti zdravotní péče. Již dnes se stávají některá nezbytná vyšetření a léčba pro pacienta nedostupná bez korupce, protekce nebo úplatku. To je důsledek uplatňovaných regulačních mechanismů tvrdě omezujících zdravotní péči. Lékaři ambulantní sféry jsou donuceni omezovat potřebná vyšetření a předepisování nezbytných léků, protože jim hrozí naprosto netransparentní pokuty pojišťovnami za práci lege artis. Stejně tak jsou dnes omezováni v práci lege artis i nemocniční lékaři managementy svých nemocnic.

 

Nejtvrdší restrikci zdravotní péče a snížení její dostupnosti jsme zažili za ministrování Davida Ratha, kdy nám všem hrozily pokuty od pojišťoven za práci lege artis řádově ve statisících korun. To byl důsledek neschopnosti týmu Davida Ratha pochopit rozdílnost chování systému velkých a systému malých čísel v matematice a jejich rozdílného dopadu na zdravotnictví. Co je únosné v systému globálních velkých čísel, může být neúnosné po rozdrobení na jednotlivé lékaře, pojišťovny, druhy péče a kvartály.

 

Je zcela nepochopitelné, že naše politické reprezentace, které si musí být vědomy, že v současné společnosti je vše převážně ovládáno ekonomickými vztahy, usilují veškeré přirozené ekonomické vztahy z našeho zdravotnictví zcela vyloučit. Důsledkem toho je, že pacient naprosto ztrácí motivaci chovat se v systému zdravotnictví racionálně. Na jedné straně nemá důvod ke zbytečnému nečerpání zdravotní péče a na druhé straně nemá důvod chovat se racionálně ke svému zdraví, protože žije iluzí, že ho musí někdo zadarmo vyléčit. On neví, že ne vždy je to možné.

 

Důsledkem zvrácenosti ekonomických vztahů ve zdravotnictví, kdy lékař je ekonomicky postihován za práci lege artis, kdy systém jej ekonomicky místo řádných odměn nehorázně ždímá, je emigrace schopných lékařů do zahraničí a naprostá destrukce vztahů mezi pacientem a lékařem těch, co zůstávají. Bohužel, ani lékaři si to často neuvědomují, že tento základní klíč fungování léčby, tedy vzájemná důvěra lékaře s pacientem, se nekompromisně ztrácí.

 

Důsledek našeho socialistického zdravotnictví na našich zdravotních pojišťovnách je obzvláště kuriózní. Vlády Václava Klause umožnily vznik mnoha zdravotních pojišťoven, kterým ze zákona byla zakázána možnost tvorby různých pojišťovacích produktů. Již od počátku jsem měl divný pocit, že vlastně nejde o zavedení skutečného kapitalismu, ale že jde jen o dětské hraní si na kapitalismus. Dnes se k tomu musí naši politici konečně nějak postavit. Chtějí-li zachovat společensky nemotivující a v podstatě destruující socialistické zdravotnictví, pak nám stačí jedna zdravotní pseudopojišťovna pokračující nadále ve funkci redistributora od nás vybraných zdravotních daní. Ještě méně výhodný je německý model (uvažuje se o jeho zkopírování u nás) kde navíc k existujícím pseudopojišťovnám se zřídí úřad zastřešující tyto pojišťovací úřady. To představuje další odčerpávání financí z našich peněz vkládaných do našeho zdraví.

 

Pokud si naši politici uvědomují důsledky našeho socialistického zdravotnictví a chtějí-li ve zdravotnictví přejít z těchto destruktivních, socialistických vztahů k normálním, přirozeným, funkčním mechanismům, pak musí především umožnit vznik skutečných zdravotních pojišťoven, které budou fungovat zcela svobodně a nezávisle (jen za tvrdého dohledu státu nad jejich hospodařením), které samy budou rozhodovat, co bude plně solidární péče a co si budou muset jejich klienti platit sami. Ať se i v tomto liší, což se stane součástí vzájemného, plodného konkurenčního boje zdravotních pojišťoven. Bude to mnohem efektivnější než čekat na rozhodnutí ministerských  byrokratů, kteří za 17 let usilovné práce nedokázali stanovit, co se zahrne do plné solidarity a co do částečné. Zkrátka nezbytně potřebujeme skutečné zdravotní pojišťovny, které budou pod ekonomickým dozorem státu (ale bez omezujících direktiv) tvořit různé pojišťovací produkty, v nichž si pacient bude moci mezi nimi smysluplně vybírat ten, který mu nejvíce vyhovuje.

 

Až si páni politici uvědomí, že naše socialistické zdravotnictví legislativně zabetonované v rukou byrokratů ministerstva zdravotnictví vede ke zhoršování kvality a dostupnosti zdravotní péče, budou muset uvolnit vzájemné vztahy jednotlivých subjektů ve zdravotnictví tak, aby byla obnovena jejich akceschopnost.

 

A zde je jediná cesta: Maximální svoboda všech těchto subjektů obnoví jejich tvořivý potenciál a obnoví dnes prakticky zlikvidovanou jejich zodpovědnost. A to vše bez direktiv, zcela svobodně a zcela přirozenou cestou. Je nejvyšší čas, pokud nám jde o zdraví našich občanů.

 

Cílem skutečné reformy musí být zdravý pacient, spokojený lékař a obnova vztahu důvěry mezi pacientem a ošetřujícím lékařem. Dnes prakticky ze systému vyřazený pacient se musí opět dostat do centra pozornosti. Je to pacient, který se musí stát opět rovnoprávným partnerem svého ošetřujícího lékaře, který má možnost podílet se na rozhodování o optimálním vyšetřování a optimální léčbě. Předpokladem je, že ze současného ekonomického ohrožení svého lékaře se musí stát jeho ekonomickým přínosem. (V současnosti systém běží ekonomičtěji po vyloučení pacienta ze systému a pacienta de facto ke svému fungování již vůbec nepotřebuje. Strašné!)

 

Tohoto může pacient dosáhnout jedině tím, že po vyšetření v ambulancích bude vkládat do systému své garanční peníze, které mu jeho zdravotní pojišťovna proplatí dle předem uzavřené smlouvy. To znamená, musí skončit současné smlouvy lékařů v ambulantní medicíně s pojišťovnami uzavírané na omezování zdravotní péče o jejich pacienty a musí být individuální smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a jejich klienty uzavírané na optimální vyšetřování a optimální léčbu, mezi kterými si bude moci pacient svobodně a smysluplně vybírat. Dokud bude lékař nucen doplácet svým pacientům kvalitu a luxus jeho léčby, pacient nebude léčen lege artis, natož aby mohl být léčen podle svých představ. Důsledkem limitace primární péče regulačními mechanismy je péče non lege artis. Jedině vkládáním garančních peněz pacientem do svého ambulantního ošetření může být obnovena dostupnost zdravotní péče. Nelžeme pacientům o dostupnosti a bezplatnosti zdravotní péče. I zdravotní péče s vkládání garančních peněz může být zcela dostupná (po zajištění ekonomicky slabých jedinců státem). A dokonce dostupnější než v našem současném systému. A navíc může být i zcela bezplatná, ale to stojí něco předem!

 

                                                                                                MUDr. Bohumír Šimek, Křemže

Zpět na hlavní stránku